pobrane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

      Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (art. 69a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.). Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie: • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw (przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Środki KFS w latach 2014-2015 przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej. Wszystkich Pracodawców zainteresowanych w/w wsparciem prosimy o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przesłanie jej do dnia 31 sierpnia 2014 r. na adres e-mail: [email protected] , faksem (95) 7637216 lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (pokój nr 13), PUP Filii w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego w Dobiegniewie.

Marek Kapiczak

pobierz: Ankieta-dla-pracodawcy

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ