pobrane

„STAŻ NA START”

Nowy obraz (1)Nowy obraz (2)

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start” Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1,1

W okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” realizuje projekt „STAŻ NA START” mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez uczestników projektu

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 •  są zarejestrowane w Urzędzie jako osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • są mieszkańcami województwa lubuskiego,
 • są zameldowane w powiecie strzelecko- drezdeneckim,
 •  przynależą do co najmniej jednej z niżej wymienionych kategorii:

– osoby niepełnosprawne, – osoby bez doświadczenia zawodowego, – osoby bez wykształcenia średniego, – osoby bez kwalifikacji zawodowych, – osoby długotrwale bezrobotne. Kryteria dodatkowe, które będą brane pod uwagę to:

 • osoba zamieszkująca na wsi,
 • osoba, która nigdy nie korzystała ze wsparcia finansowanego przez Urząd,
 •  osoba, która nigdy nie uczestniczyła w stażu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 •  osoba, która nigdy nie uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu ma charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie w stosunku do każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania w połączeniu z sześciomiesięcznym stażem trwającym od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r. Ponadto:

 • przed rozpoczęciem stażu Uczestnik Projektu ma prawo do bezpłatnych badań lekarskich w celu potwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania stażu na danym stanowisku pracy,
 • z tytułu udziału w stażu Uczestnik Projektu otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł miesięcznie.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu od 01.09.2014 r. do 23.09.2014 r.

Zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy na spotkania informacyjno – rekrutacyjne, które odbędą się 04.09.2014 r. w następujących godzinach: • 10.00, 11.00, 12.00 w sali OKZ w Strzelcach Kraj., ul. Słowackiego 15g, • 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, w sali Klubu Seniora w Drezdenku Al. Piastów 1b (obok Urzędu Pracy), • 12.00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2. Szczegółowych informacji udzielają doradcy zawodowi:

 •  PUP w Strzelcach Kraj.: tel. (95) 763 72 23
 •  Filia PUP w Drezdenku: tel. (95) 762 60 68
 • Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie: tel. (95) 761 18 80
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ