do_zdrowia

Powiatowy konkurs plastyczny

do_zdrowia

Powiatowy  konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz uczniów placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego

„DO ZDROWIA DOBREGO TRZEBA PRZEDSZKOLAKA MĄDREGO”

 

 

Honorowy patronat:

Dyrektor NFZ w Zielonej Górze – Stanisław Łobacz

Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – Andrzej Bajko

Burmistrz Drezdenka – Maciej Pietruszak

Dyrektor MGZO w Drezdenku – Ewa Pręt

Patronat medialny:

Gazeta Lubuska

Gazeta Drezdenecka.pl

 

Codziennie spotykamy się z licznymi zachowaniami zagrażającymi zdrowiu. Postępująca urbanizacja niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak: zmiany w środowisku naturalnym, wypadki, choroby zakaźne, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej czy też nałogi.

 

Jeśli to zauważasz, nie traktuj tego obojętnie, poddaj się refleksji…

Świat widziany Twoimi oczami kryje wiele przeżyć, obrazów i przemyśleń, które warto uchwycić …

 

Organizatorzy:

 

– Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8

 

– Publiczne Przedszkole w Drezdenku, ul. Kopernia 16

 

REGULAMIN:

 

  1. Cel konkursu:

a) propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzeganie zasad higieny,

b) budowanie wrażliwości społecznej poprzez kształcenie umiejętności w zakresie obserwacji życia społecznego ,dostrzeganie problemów i obiektywnego przedstawiania faktów,

c) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,

d) dbałość o bezpieczeństwo i porządek otoczenia,

e) kształtowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka,

f) rozwój i prezentacja  twórczości plastycznej dzieci,

g) zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych,

h) konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych    nauczycieli i dzieci.

  1. Uczestnicy konkursu: konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych z terenu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, z podziałem na grupy wiekowe:

a) kategoria wiekowa – 5-latki,

b) kategoria wiekowa – 6-latki,

oraz uczniów szkół kształcenia specjalnego i integracyjnego z orzeczoną niepełnosprawnością
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 

  1. Zasady uczestnictwa:

a) technika prac dowolna (płaska),

b) format prac- min. A3,

c) każda praca powinna być opisana na odwrocie ( czytelnie !),

d) metryczka powinna zawierać:

– imię, nazwisko oraz wiek autora,

– pełną nazwę placówki wraz z adresem,

– imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna.

UWAGA

  • Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki.

 

  • Prace bez metryczki, bądź z niekompletnymi danymi nie wezmą udziału w konkursie.

 

  1. Prace prosimy nadsyłać do dnia: 17 października 2014., na adres:

            Publiczne Przedszkole w Drezdenku

            ul. Kopernika 16

            66-530 Drezdenko

            z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”

 

  1. Ocena prac:

a ) komisja powołana przez organizatora konkursu dokona oceny prac i przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia,

b) jury ustala ilość nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie,

c) jury podczas oceny prac będą zwracać uwagę na:

– zgodność pracy z tematem konkursu,

– oryginalność pracy (samodzielność wykonania pracy, metody jej wykonania oraz estetykę),

d) nagrodzeni o podsumowaniu zostaną poinformowani telefonicznie,

e) uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy odbędzie się w drugiej połowie października 2014r., uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

  1. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  na powielanie i przetwarzanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela  Katarzyna Jenek tel. 794 521 933.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ