przewodniczący rady powiatu Romuald Gawlik

Pracowaliśmy na czwórkę z plusem

Mijająca kadencja w oczach przewodniczącego Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Romualda Gawlika

Co uznaje Pan za główne osiągnięcia obecnej Rady Powiatu?
– Największym sukcesem powiatu jest oddłużenie szpitala w Drezdenku. Ciężka praca nad tym, zarówno radnych jak i pracowników starostwa, rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji, ale jej efekty uzyskaliśmy dopiero w grudniu 2012 r. Dzięki temu powiat otrzymał, w ramach programu rządowego „Ratujemy Polskie Szpitale”, ponad 15 milionów złotych.
Na uznanie zasługuje również wykonanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach powiatowych, na które otrzymaliśmy 850 tys. zł ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w którym wkład własny wynosił tylko 150 tys. zł.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania powiatu miało zaciągnięcie w 2012 r. bardzo korzystnej, bo tylko trzyprocentowej, pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 10.577.854 zł, przeznaczonej na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z konieczności zwrotu wysokich kwot pobieranych za wydanie karty pojazdu. Pożyczka ta pozwoliła w kolejnych latach sprawnie zarządzać finansami powiatu, jak również uchwalać bezdeficytowe budżety.

Z jakimi bolączkami przyszło się tej radzie zmierzyć?
– Największy problem stanowiły właśnie karty pojazdu, ponieważ przez wydane niezgodnie z dyrektywami unijnymi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury powiaty musiały zwracać obywatelom po 85 proc. zapłaconej za nie kwoty, tj. po 425 zł. Sytuacja ta spowodowała bardzo duże problemy finansowe i zahamowanie wszelkich inwestycji. Bolączką jest również brak środków na inwestycje, a w szczególności na drogi powiatowe. Problemu stanu technicznego naszych dróg nie rozwiążemy sami, dopóki nie pojawią się systemowe rozwiązania i nie zostanie przywrócona subwencja drogowa, czyli dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na ten cel. Żaden bowiem powiat z własnych dochodów nie będzie w stanie budować dróg.

W mijającej kadencji był Pan przewodniczącym Rady Powiatu. Jak Pan ją ocenia?
– Najcenniejsza jest zawsze uczciwość i pracowitość radnych oraz kompetencje i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów, dlatego tej Radzie Powiatu wystawiłbym dobry z plusem.

Jakie zagadnienia były dla Pana najistotniejsze?
– Niejednokrotnie wspominałem, że radni, powierzając mi przewodnictwo, oczekiwali konsekwentnego współdziałania rady ze starostą i zarządem, a także z jednostkami organizacyjnymi powiatu.

Jakie obowiązki spoczywają na przewodniczącym rady?
– Zadaniem przewodniczącego jest reprezentowanie rady, organizowanie jej pracy, zwoływanie i prowadzenie sesji. Przewodniczący również podpisuje uchwały podejmowane przez radę i prowadzi wszelką korespondencję w jej imieniu. Jest także zobligowany do przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych radnych.

Jak ocenia Pan współpracę miedzy gminami wchodzącymi w skład powiatu?
– Współpraca opiera się głównie na partycypacji w kosztach (po 10-20 tys. zł) realizowanych zadań inwestycyjnych. I tak z Gminą Strzelce Krajeńskie remontowaliśmy nawierzchnię ulicy Kościuszki, przebudowaliśmy odcinek drogi gminnej Strzelce Krajeńskie – Strzelce Klasztorne, ul. Wodociągowej czy obecnie rozbudowę ul. Kwiatowej. Z Gminą Drezdenko w 2011 r. wykonaliśmy uzbrojenie terenu z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku przy ul. Południowej, Armii Krajowej, Okrężnej i Willowej, przebudowę drogi i budowę chodników w miejscowości Goszczanowo. Z Gminą Stare Kurowo przebudowaliśmy drogę gminną Stare Kurowo-Rokitno z odwodnieniem jezdni na odcinku ul. Polnej w Starym Kurowie. Jednakże mieszkańcy naszego powiatu oczekują uregulowań prawnych pozwalających na zawieranie porozumień i związków zadaniowych z gminami w celu zwiększenia tej współpracy.

Jak wyglądają kontakty przewodniczącego rady z mieszkańcami powiatu?
– W każdy poniedziałek od 15.00 do 16.00 w biurze rady spotykam się z mieszkańcami powiatu, którzy przychodzą z przeróżnymi problemami. Jestem również dostępny w inne dni, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Uczestniczę w wielu cyklicznych imprezach, festynach, akcjach charytatywnych i zawodach sportowych, którym czasami jako przewodniczący rady patronuję. Miło wspominam spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Łemkowską Watrę czy Jesień w Gliśnie, Święto Ogrodów w Bobrówku, Międzynarodowe Dni Daniela w Pławinie, Dzień Seniora w Dobiegniewie i wiele, wiele innych. Imprezy te są doskonałą okazją do rozmów z mieszkańcami powiatu, wymiany poglądów i poznawania ich spojrzenia na samorząd lokalny.

Jak udaje się Panu pogodzić obowiązki zawodowe z pełnieniem funkcji społecznych?
– Trzeba przede wszystkim lubić pracę, którą się wykonuje i z zaangażowaniem ją wykonywać. Wówczas da się wszystko pogodzić.

Zamierza Pan startować w najbliższych wyborach samorządowych?
– Tak. Uważam bowiem, że polityk lokalny winien poddać się społecznej ocenie i weryfikacji. A ja mam jeszcze wiele do zaoferowania wspólnocie samorządowej.

Dziękuję.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ