1349964573-smieciowe-umowy-logo

Informacja dla mieszkańców

Szanowni mieszkańcy Gminy Drezdenko, informuję, że w celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, z dniem 17 marca bieżącego roku Gmina Drezdenko postanowiła wystąpić z Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie i od dnia 18 marca 2015r. przejmuje odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć do Urzędu Miejskiego w Drezdenku nowe deklaracje także zerowe w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (w deklaracji należy wpisać zero osób zamieszkuje) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2015r.
Deklaracje można pobrać z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko (www.bip.drezdenko.pl)
Wypełnioną oraz podpisaną deklarację można dostarczyć osobiście bądź listownie (na adres: Urząd Miejski ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP lub ,,Urzędu Cyfrowego’’ Województwa Lubuskiego.
Nową deklarację należy złożyć również w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub też w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych w określonej deklaracji.
Po złożeniu deklaracji do każdej osoby zostanie dostarczone pisemne zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego, którym należy posługiwać się dokonując każdorazowo wpłat za gospodarowanie odpadami.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie miesięcznie od osoby: odpady zmieszane 18.00 zł, odpady selektywne 12.30 zł.
Opłata płatna jest bez wezwania z góry do dnia 20 każdego miesiąca przy czym dla gminy pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc kwiecień 2015r. należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015r.
Nadmieniam, że do Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie należy wpłacić ostatnią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 20 marca 2015r.
W przypadku nieotrzymania do dnia 20 kwietnia zawiadomienia o numerze indywidualnego konta bankowego, należy dokonać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego 19 8362 0005 0000 0114 2000 0020 w LWBS w Drezdenku koniecznie z dopiskiem okresu, którego dotyczą np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwiecień 2015r.
Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny chcące skorzystać z odpłatności 50% opłaty miesięcznej za osoby za wywóz odpadów komunalnych muszą wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku (druki wniosku w OPS).
Obniżka odpłatności przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały sortowanie odpadów komunalnych oraz regulują terminowo opłaty za odbiór tych odpadów.

Dorota Nowak
Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ