JPS_4327

OBWIESZCZENIE

      Burmistrz Drezdenka informuje, o możliwość dofinansowania w formie dotacji, do zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu lub zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko.

      Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w terminie do 31 lipca 2015 roku, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2015 roku.
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (lub budynku) lub tytuł prawny do władania nieruchomością,
2) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu tego organu – o ile dotyczy; przedmiotowe zaświadczenie musi być przedłożone w tut. Urzędzie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę,

3) kopię mapy z zaznaczonym miejscem występowania wyrobów zawierających azbest na terenie danej posesji,

4) oświadczenie właściciela nieruchomości ws. użyczenia gruntów na czas wykonywania prac budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do „Informacji dot. przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”).

      Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

      Dofinansowanie nie obejmuje osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

Wszelkich informacji udziela Agata Kwiatkowska, Urząd Miejski Drezdenko ul. Warszawska 1, pokój nr 116 (tel. 957622954).

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ