240px-Barn_Swallow_800

Nie niszczyć gniazd jaskółek i jeżyków

W okresie wiosennym i letnim zdarzają się przypadki niszczenia gniazd jaskółek, jeżyków i innych towarzyszącym nam pożytecznych, objętych ochroną prawną ptaków. Często donosi o tym prasa i inne media. Niekiedy lokatorzy oraz właściciele posesji niszczą gniazda wraz ze złożonymi przez ptaki jajkami lub już wylęgłymi pisklętami. Gniazda bywają także niszczone podczas remontów i prac termoizolacyjnych. Zdarza się, że wykonujący prace remontowe zamurowują otwory w ścianach stanowiące miejsca schronienia i rozrodu ptaków lub nietoperzy. Działania takie są niedopuszczalne i niezgodnie z przepisami prawnymi. Skutkują one dotkliwymi karami. Jeśli jednak nastąpi bezwzględna konieczność wykonania prac, w wyniku których może dojść do zniszczenia gniazda lub gniazd, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zezwoleń.
Niemalże wszystkie występujące w Polsce gatunki ptaków podlegają ochronie. Należą do nich także pospolite w Drezdenku jaskółki i jeżyki. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do dziko żyjących zwierząt obowiązuje zakaz niszczenia ich gniazd, miejsc rozrodu itd. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych przy braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie populacji tych gatunków i ich siedlisk, można z obiektów budowlanych i terenów zieleni usuwać gniazda ptaków, ale wyłącznie od 16 października do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym. To znaczy, że poza wymienionym okresem, nie wolno niszczyć ptasich gniazd znajdujących się zarówno w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych (na ścianach budynków i w ich wnękach, na balkonach, pod dachami, na klatkach schodowych, na strychach, w korytarzach itd.) oraz w parkach, ogrodach i sadach.
Ustawa zabrania nieuzasadnionego bądź niehumanitarnego zabijania zwierząt, znęcania się nad nimi, zadawania bólu i cierpienia. Za taki czyn uznaje się nie tylko usuwanie ptasich gniazd, ale także zamurowywanie ptaków, nietoperzy, piskląt w otworach i szczelinach podczas termomodernizacji budynku. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności; a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, kara pozbawienia wolności może wynieść 2 lata. Dodatkowo sprawcy grozi utrata mienia służącego do popełnienia przestępstwa, np. utrata narzędzi budowlanych firmy wykonującej prace itp. Sąd może także orzec nawiązkę na cel ochrony przyrody. Nieznajomość prawa lub uzasadnienia w rodzaju „bo jaskółki brudzą ściany” lub „trzeba było wykonać remont” nie są brane pod uwagę jako okoliczności łagodzące lub usprawiedliwiające.
Niszczenie ptasich gniazd w okresie lęgowym jest przestępstwem, a obywatelskim obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu policji. Przestępstwo takie jest ścigane z urzędu, a to znaczy, że wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego jest wyrazem realizacji interesu ogólnospołecznego (państwowego) i nie wymaga ani inicjatywy, ani współdziałania ze strony osób pokrzywdzonych (w tym przypadku informujących o łamaniu prawa). Przestępstwa są ścigane z urzędu w szczególności przez prokuraturę i policję. Proces karny może zostać wszczęty nie tylko niezależnie od woli osoby pokrzywdzonej przez przestępstwo, ale nawet wbrew jej woli. Tryb ścigania z urzędu jest nazywany także trybem publicznoskargowym. Nie tylko bowiem postępowanie przygotowawcze może zostać wszczęte przez organ z urzędu, ale również z urzędu, tj. niezależnie od woli pokrzywdzonego, przygotowana zostaje skarga publiczna, którą do sądu wnosi prokurator.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne opracował Ludwik Lipnicki

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ