JPS_4031-e1416680582563-692x360

Komunikat

      Burmistrz Drezdenka informuje o możliwości 100 % dofinansowania do zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko. Przypominam, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który gdy zostanie uszkodzony stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Polskie prawo nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości do usunięcia azbestu do 2032 r.

Zadnie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w terminie od maja do lipca 2016 r. powinni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania do 15 stycznia 2016 r. Azbest będzie usuwany przez specjalistyczną firmę wybraną przez Burmistrza w drodze przetargu.

Do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (lub budynku) lub tytuł prawny do władania nieruchomością,

2. kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywania prac) wydanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu tego organu – dołączyć w przypadku gdy azbest jest demontowany,

3.  kopię mapy lub rysunek z zaznaczonym miejscem występowania wyrobów azbestowych,

4.  oświadczenie właściciela w sprawie użyczenia gruntów na czas wykonywania prac budowlanych.

Wniosek oraz oświadczenie dostępne są na stronie Internetowej BIP Drezdenko lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

W 2015 r. w powyższy sposób z terenu gminy usunięto 79,74 ton azbestu z nieruchomości 28 osób fizycznych i prawnych. Wysokość dofinansowania wyniosła 41 483, 38 zł

Przypominam również o obowiązku dokonania inwentaryzacji azbestu znajdującego się na nieruchomości i przedłożenia informacji Burmistrzowi Drezdenka. Uaktualnioną informację należy składać do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy (druk do pobrania na stronie Internetowej BIP Drezdenko lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego).

Informacji udziela Agata Kwiatkowska, Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, pokój 116 (tel. 957622954).

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ