20151209_141601_1

Comiesięczne spotkanie burmistrza z sołtysami

      Zebranie z sołtysami, zorganizowane 9 grudnia o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Drezdenko, jak zwykle, było okazją do rozmów na temat współpracy władz gminy z sołtysami. W trakcie dyskusji poruszono szereg zagadnień, dotyczących problemów poszczególnych sołectw. Rozmawiano m.in. o realizowanych na terenach wiejskich, gminnych inwestycjach i zadaniach ujętych w tegorocznym funduszu sołeckim.

Burmistrz poinformował uczestników spotkania o zmianach statusów sołectw w kwestii wyborów sołtysów i rad sołeckich. Wyborcami czynnymi i biernymi będą jedynie osoby wpisane do rejestru wyborców danego sołectwa. Ukróci to wszelkie dywagacje i ewentualne wątpliwości czy dana osoba może, czy też nie, głosować. Na spotkaniu, oprócz spraw bieżących, omówiona została także realizacja budżetu sołeckiego w 2015 roku.

Pani Dorota Nowak, kierownik referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, wyjaśniła wątpliwości dotyczące wydatkowania budżetów, zmian statutowych, utrzymania czystości dookoła sal wiejskich oraz zmian dotyczących wywozu nieczystości. Wiele miejsca poświęcono nowej uchwale gospodarowania odpadami komunalnymi, która zacznie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. Najważniejsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczą wywozu nieczystości z budynków niezamieszkałych oraz zabudowy letniskowej. Wygasają także wszelkie umowy z innymi przewoźnikami, ponieważ odpady od wszystkich mieszkańców odbierać będzie jeden przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony, przez gminę, w drodze przetargu.

Tradycyjnie, na zebraniu, pojawiła się pani Krystyna Peszel, kierownik Referatu Dróg Publicznych, by cerpliwie wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące remontów bieżących i planowanych dróg.

Na zakończenie sołtysi mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości. Za miesiąc są kolejne spotkania władz gminy z sołtysami, podczas których zainteresowani wymienią się informacjami na temat bieżących spraw gminy.

Sylwia M. Teresiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ