432d9a15d135f2420e66d97a053b88db64f0830c

INFORMATOR O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE 2015/2016 NA TERENIE MIASTA I GMINY DREZDENKO

DROGI GMINNE

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na  terenie miasta i gminy Drezdenko, tj. odśnieżanie, odśnieżanie wraz  z posypywaniem i posypywanie dróg, chodników, zatok i przystanków autobusowych, realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 1/2013 z dnia 03 stycznia 2013. W załącznikach do wymienionego Zarządzenia stalone zostały standardy utrzymania i wykazy dróg publicznych gminnych objęte zimowym utrzymaniem dróg wg IV i V standardu. Pozostałe drogi i ulice nie ujęte w zarządzeniu w okresie zimowym utrzymywane są w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu czy gołoledzi, w miarę potrzeby i możliwości finansowych  Gminy.

Informacje i zgłaszanie uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych:

Urząd Miejski w Drezdenku Referat Dróg Publicznych

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

tel. 95 762 29 91

Telefony dyżurne:

tel. kom. 797 590 867

tel. kom. 504 119 492

DROGI POWIATOWE

– droga nr 1362 F Gościm – Lubiatów – Sowia Góra – V standard

– droga nr 1363 F Gościm – Rąpin – Marzenin – V/VI standard

Informacje i zgłaszanie uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.

ul. Ks. St.Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 95 763 70 22 w godz. 730 – 1530

Telefony dyżurne:

tel. kom. 728 925 495

tel. kom. 728 917 093

tel. kom. 602 812 258

DROGI WOJEWÓDZKIE

Nr drogi Przebieg i standard zimowego utrzymania drogi
154 Łęgowo – Przynotecko – Trzebicz  – V
156 Barlinek – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn – Klesno – III
157 Zwierzyn –Gościmiec – Goszczanowo (przez Goszczanowiec) – III
158 Gorzów Wlkp. – Santok – Drezdenko (przez Gościm, Trzebicz,) – IV
160 Choszczno – Drezdenko – Międzychód – III
164 Podlesiec – Zagórze – Drezdenko – V
170 Przeborowo – Drawiny – Nowe Bielice – V
174 Nowe Drezdenko – Kosin – Stare Bielice – Nowe Bielice  – IV
176 Niegosław – KarwinV
181 Drezdenko – Wieleń – Czarnków (przez Niegosław)  – III

Drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miasta Drezdenka:

  • droga nr 158 – ul. Piłsudskiego (część);
  • droga nr 160 – ulice: Poznańska, Pułaskiego (część), Piłsudskiego, Kościuszki (część), Marszałkowska (część), Żeromskiego, Aleja Piastów (część), Niepodległości, Dworcowa, Strzelecka;
  • droga nr 164 – ulice: Portowa (część), ul. Długa;
  • droga nr 181 – ul. Pierwszej Brygady.

Informacje i zgłaszanie uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg wojewódzkich:

Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

tel.: 68 328 03 27

lub w jednostkach terenowych:

Rejon Dróg Wojewódzkich                                             Obwód Drogowy ZDW

ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa                                   ul. Pierwszej Brygady, Drezdenko

tel./fax: 95 733 51 02  lub 95 733 51 01              tel.: 663 550 322  lub 95 762 08 47

OBOWIĄZKI zarządcy drogi i właścicieli nieruchomości (również zarządców wspólnot mieszkaniowych) określają odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4 i art. 5 ust. 1 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązki ZARZĄDCY DROGI:

Do obowiązków zarządu drogi należy utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych poprzez:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Obowiązki WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

UWAGI odnoszące się do wypełniania obowiązków zarządców dróg w zakresie utrzymania porządku i czystości, usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg POWINNY BYĆ ZGŁASZANE BEZPOŚREDNIO DO WŁAŚCIWEGO ZARZĄDCY DROGI, można zgłaszać je również do Urzędu Miejskiego w Drezdenku (adresy i telefony podane wyżej).

PAMIĘTAJMY !

Działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG  W OKRESIE ZIMOWYM:

Standard Opis warunków ruchu na jezdni Dopuszczalne odstępstwa od standardu
 

 

 

 

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk
III Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, jezdnia posypana na:

– skrzyżowaniach z drogami i koleją,

– na odcinkach o pochyleniu ponad 4%

– przystankach autobusowych,

– innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Śnieg luźny – do 6 godz.

Śnieg zajeżdżony – występuje do 6 godz.

Zaspy, języki śniegowe lokalnie – do 6 godz.

W miejscach wyznaczonych:

– gołoledź – do 5 godz.,

– szron – do 5 godz.,

– szadź – do 5 godz.,

– śliskość pośniegowa – do 6 godz.,

– lodowica – do 5 godz.,

IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Śnieg luźny może zalegać do 8 godz. Może występować zajeżdżony śnieg.

Zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w

komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź – 8 godz.,

-śliskość pośniegowa -10 godz. ,

-lodowica – 8 godz.

V Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek), a śliskość zimowa zlikwidowana (jezdnia posypana) na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

Śnieg luźny może zalegać do 16 godz. Może występować zajeżdżony śnieg.

Zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

– gołoledź – 8 godz.,

– może występować śliskość pośniegowa.

VI Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD

– śnieg luźny

– zajeżdżony -występuje,

– nabój śnieżny – występuje,

– zaspy – do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

– wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu  – 2 godz.

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ