świadczenie rodzicielskie (1)

Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwać od 2016r. świadczenie rodzicielskie

ZMIANY 2016

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe świadczenie dla osób, które nie nabędą prawa do zasiłku macierzyńskiego – świadczenie rodzicielskie. Minimalna wysokość tego zasiłku dla wszystkich ubezpieczonych będzie wynosić 1000 zł.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje osobom ubezpieczonym będącym m.in. pracownikami czy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, ale nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego. Będą to m.in.:

 • bezrobotni (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
 • studenci,
 • rolnicy,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego zyskają również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Wówczas będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie (art. 17c ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych po nowelizacji).

Kto nabędzie prawo do świadczenia rodzicielskiego

Wysokość i okres pobierania świadczenia rodzicielskiego

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wyniesie 1000 zł miesięcznie i nie będzie uzależniona od kryterium dochodowego.

Świadczenie będzie przysługiwać od dnia:

 • porodu;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Długość pobierania świadczenia rodzicielskiego

Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego W przypadku
urodzenia przy jednym porodzie przysposobienia lub objęcia opieką
52 tygodnie jednego dziecka
65 tygodni dwojga dzieci
67 tygodni trojga dzieci
69 tygodni czworga dzieci
71 tygodni pięciorga i więcej dzieci

W przypadku zbiegu uprawnień do:

 • świadczenia rodzicielskiego lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 • zasiłku dla opiekuna

– będzie przysługiwało jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizujący ustawę o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA!

Wniosek o świadczenie rodzicielskie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony po terminie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Przepisy przejściowe zakładają, że świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom dzieci urodzonych przed datą wejścia w życie zmian, tj. przed 1 stycznia 2016 r., jeśli nie minął okres, przez który przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego, tj. odpowiednio od 52 do 71 tygodni od urodzenia dziecka w zależności od liczby dzieci.

PODSTAWA PRAWNA:

 

Wioletta Kantor-Kapiczak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

W Drezdenku

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ