1349964573-smieciowe-umowy-logo-692x360

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko

W dniu 9 grudnia 2015r na XV Sesji Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwały dotyczące objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli np.: sklepy, biura, szkoły, firmy, zakłady pracy, domki letniskowe itp. Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. Gmina Drezdenko przejmuje odpowiedzialność za  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu całej Gminy Drezdenko oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym na wykonywanie w/w usługi. Oznacza to, że od dnia 1.04.2016 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak  i niezamieszkałe.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miejskiego w Drezdenku deklaracji, w której określi wielkość i ilość pojemników oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej na rzecz Gminy.

Także właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, mają obowiązek złożyć deklarację, w której określą stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Urzędu Miejskiego  w Drezdenku w terminie  do dnia 31 marca 2016r.

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.drezdenko.pl. www.drezdenko.pl oraz www.epuap.pl (po zarejestrowaniu się jako użytkownik) lub do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma korespondencyjnie nr indywidualny konta na które zobowiązany jest uiścić opłatę.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  • Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko.
  • Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  • Uchwała Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  • Uchwała Nr XV/148/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu  95 76 229 65.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ