_DSC7127_1

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianymi przekłamanymi, błędnymi i zmanipulowanymi informacjami na temat wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kosin informuję, co następuje:

1. W dniu 25.03.2015, w związku z upłynięciem kadencji, odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosin. Obecnych na Zebraniu Wiejskim było zgodnie z listą obecności 49 osób. W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

pani Emilia Modelewska – 20 głosów

pan Andrzej Zych – 29 głosów

2. W dniu 26.03.2015 do Rady Miejskiej w Drezdenku wpłynął protest, w którym wskazano, że w wyborach brały udział osoby nieuprawnione oraz w dniu 07.04.2015 protest na złożony protest. Rada Miejska w Drezdenku po postępowaniu przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną na sesji w dniu 22.04.2015 stwierdziła nieważność wyborów ze względu na naruszenie § 25 ust. 3 statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko – Sołectwa Kosin, który mówi: „Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom, którzy ukończyli 18 lat i stale zamieszkują na terenie Sołectwa”. W związku ze stwierdzeniem nieważności wyborów nie udzielono odrębnej odpowiedzi na złożone pisma.

3. W dniu 09.05.2015 odbyły się powtórzone wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosin. Obecnych na zebraniu było 76 osób. Na tym zebraniu uczestnicy zostali poinformowani o tym, że w przypadku stwierdzenia udziału osób nieuprawnionych zostanie skierowanie doniesienie do prokuratury.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

pani Emilia Modelewska – 38 głosów

pan Andrzej Zych – 38 głosów

Na tym samym zebraniu odbyło się powtórne głosowanie, w wyniku którego poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

pani Emilia Modelewska – 37 głosów

pan Andrzej Zych – 39 głosów

4. W dniu 15.05.2015 do Rady Miejskiej wpłynął protest ponownie wskazujący na udział osób nieuprawnionych. W dniu 22.05.2015 zostało złożone doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu fałszywego oświadczenia przez osoby biorące udział w wyborach. Pismem z dnia 19.06.2015 Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich odmówiła wszczęcia śledztwa twierdząc, że czyn ten, czyli składanie fałszywych oświadczeń, nie zawiera znamion czynu zabronionego, powołując się na przepis mówiący o odpowiedzialności karnej wyłącznie w postępowaniach sądowych. Niezależnie od tego prace rozpoczęła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drezdenku. Aby uniknąć w przyszłości podobnych problemów, trwały również działania (wybór rozwiązań, konsultacje z nadzorem prawnym Wojewody Lubuskiego itp.) mające na celu doprowadzenie do zmiany statutów wszystkich dwudziestu siedmiu sołectw znajdujących się na terenie Gminy Drezdenko. Prace zakończono podjęciem uchwał zmieniających statuty sołeckie na sesji Rady Miejskiej w Drezdenku w dniu 09.12.2015. Zmiany te wprowadziły system wyłaniania osób uprawnionych do głosowania identyczny jak w przypadku wyborów parlamentarnych, samorządowych czy prezydenckich. Po ich przyjęciu przez Radę Miejską zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, która nastąpiła w dniu 16.12.2015.

Komisja Rewizyjna zakończyła prowadzone postępowanie w dniu 14.02.2016 rekomendując Radzie Miejskiej unieważnienie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kosin. W związku z powyższym Rada Miejska w Drezdenku na sesji w dniu 24.02.2016 podjęła Uchwałę Nr XXI/217/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin.

Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje zawierające pomówienia, kłamstwa i naruszające dobra osobiste będą kierowane na drogę sądową.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ