h2

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI SANITARNEJ

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej etap II-Drezdenko – Północ w rejonie ulic Podgórna, Rzemieślnicza, Osiedla Leśnego, Plac Sportowy Burmistrz Drezdenka przypomina właścicielom posiadającym nieruchomości przy w/w ulicach o obowiązku przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje burmistrz. Przepis nie ma charakteru uznaniowego, zatem burmistrz nie może zdecydować o odstępstwie od obowiązku podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2014 poz.1619 ze zm.). 

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne zgłaszanie się do Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego przy PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 21A o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00 tel. 957620755 lub 957620766.

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ustalam na dzień 15 sierpnia 2016 r.

Burmistrz Drezdenka

(-) Maciej Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ