SONY DSC

Zasady utrzymywania zwierząt

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.” – „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry

Właścicielom zwierząt domowych, a w szczególności psów, przypominamy o obowiązkach wynikających z posiadania swojego pupila. Najważniejsze przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt zostały określone w ustawie o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko uchwalonym uchwałą nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016 r. Według tych aktów prawnych:

 • Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna nie dotyczy to terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
 • Psy należy prowadzić na smyczy oraz w nałożonym na pysk kagańcu na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • Właściciel zwierzęcia ma obowiązek sprawowania stałego i skuteczny dozoru, w szczególności stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, trawników oraz inne tereny oznakowane zakazem wprowadzania zwierząt,
 • Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku należy sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru.
 • Należy natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.
 • Zwierzęta, jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia, nie są rzeczami. Człowiek jest im winien poszanowanie, ochronę, opiekę oraz humanitarne traktowanie.
 • Zwierzęciu należy zapewnić pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
 • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
 • Zabrania się porzucania zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
 • Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe Schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. (wg 125 kodeksu wykroczeń osoba, która w ciągu dwóch tygodni od dnia przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany).
 • Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Rasy uznawane za agresywne to: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabach, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Niezachowanie należytej opieki nad zwierzęciem, jak również nie posiadanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej, może skutkować odpowiedzialnością karną. Za nieprzestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt grozi kara aresztu lub grzywny.

Właściciele psów muszą również pamiętać o obowiązku corocznego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (pierwsze szczepienie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia). Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny (do 500 zł).

Odpowiedzialność właściciela psa w przypadku pogryzienia

 Najważniejszą sprawą związaną z utrzymywaniem psów jest zapewnienie tego by nie wyrządził on szkody innym osobom.  Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny [od 20 zł] do 250 złotych albo karze nagany”. Chodzi zatem o to, aby ten, kto trzyma zwierzę, panował nad nim w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim. Omawianego czynu można dopuścić się zarówno z winy umyślnej (sprawca chce popełnić czyn lub – przewidując możliwość jego popełnienia – godzi się na to), jak i nieumyślnej (sprawca nie chce wprawdzie popełnić czynu, nie zachowuje jednak należytej staranności, bądź dopuszcza się rażącego niedbalstwa).

W przypadku, gdy następstwem pogryzienia przez psa jest szkoda na osobie, wówczas w grę może wejść odpowiedzialność za przestępstwo karne. Szkoda ta może polegać na lekkim, średnim lub groźnym uszczerbku na zdrowiu bądź nawet na śmierci człowieka.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu (np. spowodowaniu ciężkiego kalectwa, całkowitej albo znacznej oraz trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała), skutkuje odpowiedzialnością z art. 156 § 1 Kodeksu karnego. Jeśli sprawca działał umyślnie, może zostać wymierzona mu kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, natomiast w przypadku wykazania nieumyślności – kara pozbawienia wolności do lat trzech (w tym wypadku najkrócej kara może trwać 1 miesiąc). Natomiast jeśli następstwem wywołania ciężkiego uszczerbki na zdrowiu jest śmierć człowieka, trzymającemu psa, który nie zachował koniecznych środków ostrożności, będzie groziła kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu (wywołaniu uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni) może grozić odpowiedzialnością karną – w przypadku umyślności – na podstawie art. 157 § 1 K.k.; bądź – w przypadku nieumyślności – na podstawie art. 157 § 3 K.k. Za spowodowanie umyślnego średniego uszczerbku na zdrowiu może zostać wymierzona tylko i wyłącznie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, natomiast za czyn ten popełniony z winy nieumyślnej sąd powinien przede wszystkim wymierzyć karę grzywny, chyba że kara ta byłaby niewystarczająca – wówczas w pierwszym rzędzie należy rozważyć, czy cel kary spełni ograniczenie wolności (np. praca na cele społeczne); ostatecznie sąd może wymierzyć temu sprawcy karę pozbawienia wolności w wymiarze do roku.

Lekki uszczerbek na zdrowiu (wywołanie uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni – art. 157 § 2 K.k.) jest zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności i karą pozbawienia wolności do lat 2. Sąd, wymierzając karę, powinien kierować się regułami wyżej opisanymi, z preferencją dla kary grzywny, jeśli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, tj. celów represyjnych, wychowawczych i prewencyjnych.

Przestępstwo z art. 157 § 2 K.k. może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Nieumyślność skutkuje łagodniejszą odpowiedzialnością. Kara grożąca za ten występek popełniony z winy nieumyślnej to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.

W przypadku, gdy na skutek pogryzienia ulegnie zniszczeniu mienie pokrzywdzonego (np. ubranie, obuwie), wówczas osobę trzymającą w sposób nieprawidłowy zwierzę można pociągnąć do odpowiedzialności za te zniszczenia. Jeśli wyrządzona szkoda nie przekracza kwoty 250 zł, w grę wejdzie odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 Kodeksu wykroczeń, co jest zagrożone karą aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca lub grzywny (od 20 do 5000 zł). W przypadku, gdy szkoda będzie większa, powyższy czyn należy zakwalifikować jako przestępstwo określone w art. 288 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat dwóch, a w przypadku uznania danego zdarzenia za wypadek mniejszej wagi – karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ