Stare_Bielice_(7)

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starych Bielicach

Postępowanie w przypadku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią  w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z wnioskiem do Gminy o sporządzenie planu zagospodarowania dla działki nr 167 w Starych Bielicach wystąpiła firma PPHU Ral Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1. Wnioskodawca planuje na terenie działki numer 167 przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do odzysku surowców i energii technologią plazmową. Powstała instalacja pozwoli na termiczne przetwarzanie odpadów przemysłowych i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Przetwarzanie odpadów będzie polegało na ich gazyfikacji w dwóch systemach: jeden system to gazyfikacja mieszana z połączeniem technologii pirolizy (chemiczny rozkład odpadów zawierających składniki organiczne, odbywające się bez obecności tlenu) i gazyfikacji plazmowej oraz tzw. witryfikacji (przemiana kinetyczna przejścia ze stanu ciekłego w stan szklisty), a drugi system będzie wykorzystywać jedynie technologię pirolizy. Technologia PGM (ang. plasma, gasification, melting) łączy w sobie zastosowanie plazmy, która wywołuje gazyfikację i pirolizę składników organicznych odpadów wraz z topieniem i zeszkleniem związków nieorganicznych. To wszystko odbywa się w jednoetapowym procesie w pojedynczym reaktorze. Z jednej strony unikalne cechy tych procesów i instalacji zapobiegają tworzeniu się toksycznych związków chemicznych z drugiej natomiast skutkują produkcją stabilnych, stałych materiałów w formie szklistej szlaki, która zapewnia im obojętność chemiczną oraz odporność na uwalnianie związków. Taki produkt końcowy może być użyty jako granulowane kruszywo do zastosowań budowlanych (np. przy budowie dróg).

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice. Podjęcie tej uchwały rozpoczęło procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przepisami ustawy burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wykonuje kolejno następujące czynności:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

4) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem;

5) występuje o opinie o projekcie planu m.in. do: regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

6) występuje o uzgodnienie projektu planu m.in. do wojewody, zarządu województwa, zarządu powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz do zarządu województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy, oraz

7) występuje o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;

8) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

9) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa wyżej, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;

10) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 9, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania i wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia tych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

Na końcu tych działań poprzedzających decyzję rady gminy przedstawia radzie projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice inwestycja ta może zwiększyć dochody Gminy Drezdenko o ponad 2,7 mln zł. (w tym jednorazowa wpłata od wzrostu wartości działki 1,3 mln zł).

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku publikowane są wszystkie informacje i ogłoszenia o aktualnie wykonywanych czynnościach. http://www.bip.drezdenko.pl/2675,stare-bielice-obszar-dzialki-167.html

Stare Bielice (obszar działki 167) – Procedura sporządzania planu

  1. Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o przystąpieniu do sporządzania planu z dnia 11 lipca 2016 r.
  2. Termin składania wniosków do planu – do dnia 2 sierpnia 2016 r.
  3. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień – 6 czerwca 2017 r.
  4. Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 18 września 2017 r.
  5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – od  29 września do 20 października 2017 r.
  6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu – 12 października 2017 r. godzina 12:00
  7. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu – do 6 listopada 2017 r.

O przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice zawiadomiono pisemnie 31 organów i instytucji zgodnie z ustawą i przepisami szczególnymi. Projekt do uzgodnień i do zaopiniowania przesłano do 29 instytucji. W chwili obecnej projekt jest wyłożony do publicznego wglądu.

Na dzień dzisiejszy procedowanie to nie zostało jeszcze zakończone.

zdjęcie:  źródło – https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Bielice_(wojew%C3%B3dztwo_lubuskie)

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ