6

EDUKACJA GLOBALNA NASZYM OBOWIĄZKIEM

            Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku jest jedną z 6 nowych szkół w województwie lubuskim należących do ogólnopolskiej sieci „Szkół Liderów Edukacji Globalnej”. Projekt MEN skierowany jest do placówek zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”. Jego celem jest działalność edukacyjna i informacyjna skierowana do polskiego społeczeństwa mająca na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna ma przybliżyć społeczeństwom tzw. Globalnej Północy sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Jej zadaniem jest pomoc w zrozumieniu globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona także pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, bo one przecież, w kontekście globalnym, wywierają pozytywny lub negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna ma prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

            Edukacja globalna jest częścią kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres poprzez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Współzależności te tworzą się przez wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

            Zadaniem edukacji globalnej jest więc wyjaśnianie przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Ma ona przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów oraz pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

            Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

– poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa,

– ochronę praw człowieka,

– zapewnienie zrównoważonego rozwoju,

– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

– tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,

– przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,

– rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,

– kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,

– ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

W związku z realizację zadań wynikających z programu edukacji globalnej nasza szkoła, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz  Grupą Zagranica (federacją 55 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną), włączyła się w obchody XIX edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, który obchodzony jest w tym roku w dniach 18 – 26 listopada, pod hasłem: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”.

W ramach obchodów TEG w szkole uczniowie zostali zachęceni do szeregu aktywności, które skutkowały wzrostem poziomu ich wiedzy i świadomości na temat różnic i powiązań współczesnego świata. Były to m.in. gra dydaktyczna dla gimnazjalistów „Świadomi świata”, zajęcia języka polskiego i lekcje wychowawcze oparte na aktywnych metodach pracy wzbogacone prelekcją filmów; gry i zabawy z różnych zakątków świata prowadzone na lekcjach wychowania fizycznego; nauka piosenki M. Jeżowskiej „Moja planeta” i wspólne jej wykonanie.

* Źródło: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie

Alicja Graś

1 2 3 4 5

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ