rów

ROWY MELIORACYJNE I OBOWIĄZEK ICH UTRZYMANIA

Jak było do końca 2017 r. i jak jest od 1 stycznia 2018 r.

Do końca 2017 r. obowiązywała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, która regulowała wszelkie sprawy związane z gospodarowaniem wodami, w tym m.in. korzystanie z wód, zarządzanie zasobami wodnymi oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych. Zgodnie z tą (i obecnie obowiązującą) ustawą melioracje prowadzi się w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Przepis art. 77 ust. 1 określał wprost do kogo należało utrzymywanie rowów melioracyjnych: obowiązek ten spoczywał na zainteresowanych właścicielach gruntów, a jeżeli rowy te były objęte działalnością spółki wodnej – to ta spółka miała obowiązek konserwacji rowów. Zainteresowani właściciele gruntów, o których mowa w tym przepisie, to właściciele takich gruntów, na które urządzenia melioracyjne wywierają korzystny wpływ.

Jeżeli powyższy obowiązek nie był wykonywany to mieliśmy do czynienia z obligatoryjnością wydania decyzji administracyjnej. Starosta był zobowiązany nałożyć w formie decyzji stosowne obowiązki ustalając, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania obowiązku utrzymania rowów melioracyjnych. Potwierdza to orzecznictwo rozstrzygając jednoznacznie do kogo należał obowiązek nadzoru i dbania o to, aby właściciele gruntów utrzymywali we właściwym stanie rowy melioracyjne (postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2008 r., II OW 34/08 oraz postanowienie NSA z dnia 17 stycznia 2012 r., II OW 139/11).

Jeszcze jedna kwestia, którą trzeba jednoznacznie przedstawić – nieraz w trakcie rozmów można było usłyszeć postulat, aby Gmina dofinansowała czyszczenie rowów. Jednak postanowienia organów nadzoru są w tej kwestii jednoznaczne: przekazywanie środków budżetowych przez Gminę na konserwację rowów, które nie stanowią własności ani współwłasności Gminy, stanowi transfer środków gminnych poza sferę finansów publicznych bez odpowiedniej podstawy prawnej (uchwała RIO w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r., 170/K/10 OwSS 2010, nr 4, s. 114–116 oraz z dnia 30 stycznia 2008 r., 34/K/08 OwSS 2008, nr 2, s. 57). Takie orzeczenie oznacza, że Gmina nie może dofinansować czyszczenia rowów melioracyjnych osobom prywatnym, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością za złamanie prawa i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Od 1 stycznia 2018 r. kwestię melioracji reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) – podobnie jak w poprzednim stanie prawnym – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Zgodnie z art. 206 cytowanej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala (wcześniej był to Starosta), w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Obszary korzystnego oddziaływania urządzeń melioracyjnych powinny być uwidocznione w ewidencji urządzeń melioracji wodnych, prowadzonej przez właściwe miejscowo Zarządy Zlewni zgodnie z przepisem art. 196 ust.1 oraz art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy Prawo wodne.

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. Właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Prace konserwacyjne powinny być  prowadzone każdego roku w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień.

 źródło: Urząd Miejski w Drezdenku

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ